องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :ประชาสัมพันธ์การประชุมร่วมรับฟังปัญหาและร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศการรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สตง. ปรจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (IIT) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (EIT) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปี 2567 ฉบับ ภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 (ฉบับที่2) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย ด้านพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางและที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย ด้านพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ขอเชิญรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานผลการการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของ อปท. ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องสำนักงานสถิติแห่งชาติเดินหน้า สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 168 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9