messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป อบต.โคกกลาง แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกกลาง,หมู่ 2 บ้านหนองแวง,หมู่ 3 บ้านโคกสง่า,หมู่ 4 บ้านม่วงดง ,หมู่ 5 บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ,หมู่ 6 บ้านตาดโตน , หมู่ 7 บ้านคำเต้าแก้ว ,หมู่ 8 บ้านหนองแสง ,หมู่ 9 บ้านหินลาด ,หมู่ 10 บ้านโคกกลาง , หมู่ 11 บ้านแสงแก้ว , หมู่ 12 บ้านหนองม่วง, หมู่ 13 บ้านโคกกลาง จำนวนประชากรใน ตำบลโคกกลาง จำนวนหลังครัวเรือน: 1,883 ครัวเรือน จำนวนประชากร: 7,182 คน