messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
นายธีระวัฒน์ ชัยยุรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
นางศิริญญา ก้อนศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน