messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษาฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวสุภลักษณ์ คมขำ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปรินทร เสนไสย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเบญจมาศ ภูมีศรี
ครู
นางสายธาร สาเกตุ
ครู
นางมณีรัตน์ แก้วพินิจ
ครู
นางละออง สุรพล
ครู
นางฐิติยา ทองหอม
ครู
นางวิลาวัลย์ นามลา
ครู
นางยุวรี สังวาลคำ
ครู
นางมาลัย วงคำคูณ
ครู
นางเพ็ญพักตร์ นาสินสร้อย
ครู
นางศิริพร ขอนสัก
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนีย์ ศรีไว
ผู้ดูแลเด็ก
นางศศิวิมล นามจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม นาสมฝัน
ผู้ดูแลเด็ก
นายพิริยะ ทิมิลกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา โนนทิง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร
ผู้ดูแลเด็ก