องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.โคกกลาง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.โคกกลาง
นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น