messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประเด็น 1.การปฏิบัติงานของ พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.การนำ นโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการ ช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลดความเสี่ยงการทุจริต /พัฒนาปรับปรุงผลการ ประเมิน ITA /มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ผู้โพส : admin