messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อไฟจราจรพร้อมป้ายเตือน เพื่อใช้ติดทางโค้งโรงสีนายบุญถม อุทัยแสน ดังนี้ ๑) ไฟจราจรระบบโซลาเซลล์แบบกระพริบ จำนวน ๒ ต้น ๒) เสาจราจรแบบสะท้อนแสง จำนวน ๒ ต้น และเสาไฟเตือนหน้าโรงเรียนระบบโซล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งหน้าโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบติดผนัง)รวมค่าติดตั้ง ภายในอาคารเรียนศพด.อบต.โคกกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง และภายในอาคารเรียนศพด.วัดศิลาอาสน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ ๙ สายทางวัดศิลาอาสน์ ถึงบ้านนายพิศ สาใน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ สายทางบ้านคำเต้าแก้ว ถึง บ้านเสาเล้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ สายทางบ้านนางทองตา นาสินสร้อย ถึง สามแยกวัดอุดมวุฒิทาราม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงดง หมู่ ๔ ทางสามแยกลานมันโชคอุดม-วัดป่าโอภาโส กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเรียน แบบแยกส่วน(แบบติดผนัง) ศูนย์พัฒนาเด็กวัดชัยอัมพร ,วัดศรีสำราญ ,วัดอุดมวุฒิฑาราม ตามรายละเอียดแนบท้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองแสง หมู่ ๘ และบ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ สายทางสามแยกข้างโรงเรียน ถึงหน้าลานมัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาดโตน หมู่ ๖ สายทิศใต้บ้าน จากบ้านนายสายันต์ ศรีสงค์ ถึงสามแยกไปบ้านหนองแสง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ สายบ้านนางทองสี วังแพน ถึงบ้านนายธีระพงษ์ บุตรฉิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU เพื่อใช้ในการติดตั้งห้องประชุมองค์การบริิหารส่วนตำบลโคกกลาง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ๒๕๖๕ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖) จำนวน ๔ โรงเรียน/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างปรับเกรดเรียบตลอดสายทางถนนลูกรังฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ - บ้านม่วงดง หมู่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐,๑๓ จำนวน ๖ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินลาด หมู่ ๙ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ ๘ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโตน หมู่ ๖ และบ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๕ จำนวน ๑๑ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านม่วงดง หมู่ ๔ และบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ และบ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ จำนวน ๙ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ และบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed สารส้มใสก้อน (บรรจุถุงๆละ ๓๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑๕ ถุง และคลอรีน ๖๕% (บรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม/ถัง) จำนวน ๓,๕๗๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ฝั่งทิศตะวันออกของตำบลโคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑,๑๐,๑๓ ,บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ ,บ้านม่วงดง หมู่ ๔ และบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ฝั่งทิศตะวันตกของตำบลโคกกลาง บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ ,บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ ,บ้านหนองแสง หมู่ ๘ ,บ้านหินลาด หมู่ ๙ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ ข้างละ ๑ เมตร รวมกว้าง ๒ เมตร ยาวรวม ๑๓๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ จากบ้านนายเดชฤทธิ์ ศีวิคำ ถึงบ้านนายบุญทัน มังกะสัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านม่วงดง หมู่ ๔ ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๕ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จากบ้านนายบุญมา-นายแสวง ขุนพรม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ เส้นทางจากบ้านนางนิตยาถึงบ้านนายสาธิต โพธิ์ศรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ท่างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๘ ท่อ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.โคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ สายบ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ ถึงบ้านม่วงดง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านม่วงดง หมู่ ๔ ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๔ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จากบ้านนายบุญมา-นายแสวง ขุนพรม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยโจด บ้านหินลาด หมู่ ๙ จากนานายเคน แก่นนาโพธิ์ ถึง นานางวิลัย โนนทิง ขนาด กว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๑ กิโลเมตร ปริมาณดินขุด ๑๔,๕๐๐ ลบม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน หมู่ ๖ ต่อสายเดิมจนแล้วเสร็จทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ สายบ้านคำเต้าแก้ว-เสาเล้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ขาเหล็ก,ตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต,โต๊ะประธานสภาฯและนายก อบต.ขนาดยาว๑๒๐ซม.xกว้าง๖๐ซม.,โต๊ะรองประธานสภาฯรองนายก เลขาฯนายก อบต.เลขาฯสภาฯสมาชิกสภาฯปลัด อบต.รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ขนาดยาว ๑๐๐ซม.xกว้าง ๖๐ ซม.,ชุดรับแขกหัวม้วนไม้สักทอง ประกอบด้วย เก้าอี้ยาว,เก้าอี้สั้น และโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง , เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ สายหลังโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ไฟล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
1 - 50 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2