ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง