ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง