ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการจัดการการเลือกตั้ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง