ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกรอง เบอร์ ๒ บรรจุถุง จำนวน ๑๐ ถุง และกรวดกรอง เบอร์ ๔ บรรจุถุง จำนวน ๑๐ ถุง เพื่อใช้ในกิจการประปา (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง