ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง