ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บษ ๓๕๖๐ อุดรธานี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง