ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการเหล็กติดสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง ๓ M ขนาด ๖๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร (พร้อมติดตั้ง) เพื่อใช้ในบอกแนวเขตและบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง