ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านม่วงดง หมู่ ๔ ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๕ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จากบ้านนายบุญมา-นายแสวง ขุนพรม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง