ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ จากบ้านนายเดชฤทธิ์ ศีวิคำ ถึงบ้านนายบุญทัน มังกะสัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง