ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ Muttifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง