ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานราชการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง