ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง