ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๖.๘๐ ลิตร พร้อมฝา เพื่อใช้ในการจัดทำถังขยะอินทรัย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการถังขยะอินทรีหรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง