ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางหลังใหม่ (ชั้นที่ ๑) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง