ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง