ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ ๓ ชั้น (ตู้ ๕ ฟุต) (กองสวัสดิการสังคม) เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง