ชื่อเรื่อง : ซื้อSSD ๒๔๐ GB เพื่อใช้ในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๒ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง