ชื่อเรื่อง : ซื้อใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในงานราชการ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง