ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง