ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ เนื่องจากระบบประปาเดิมเกิดความชำรุดบกพร่องทำให้ใช้น้ำไม่ได้จึงต้องวางระบบท่อใหม่สำหรับใช้งานของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง