ชื่อเรื่อง : ซื้อสารส้มใสแบบก้อน เพื่อใช้ในกิจการประปา (บรรจุถุง ๒๐๐ ถุงๆละ ๓๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง