ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง