องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
account_box คณะผู้บริหาร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
ว่าง
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
ว่าง
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
ว่าง
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
ว่าง
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
ว่าง
เลขานุการนายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
ว่าง
เลขานุการนายก อบต.โคกกลาง
โทร : -
account_box สมาชิกสภา
ว่าง
ประธานสภาฯ
โทร : -
ว่าง
ประธานสภาฯ
โทร : -
ว่าง
รองประธานสภาฯ
โทร : -
ว่าง
รองประธานสภาฯ
โทร : -
ว่าง
เลขานุการสภาฯ
โทร : -
ว่าง
เลขานุการสภาฯ
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : -
นายประสิทธ์ นามโคตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายประสิทธ์ นามโคตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : -
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.โคกกลาง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.โคกกลาง
นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวบุญบูชา ศรีโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบุญบูชา ศรีโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวประภาภรณ์ ชุติรัตน์อำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวประภาภรณ์ ชุติรัตน์อำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
สิบโทพินิจ ภักดีนวน
นักวิชาการเกษตร
สิบโทพินิจ ภักดีนวน
นักวิชาการเกษตร
นายนิรุตติ สมคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรุตติ สมคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอัควีน์ บุตรโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
นายอัควีน์ บุตรโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัศมี สิงห์มี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางรัศมี สิงห์มี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางกัลยาณี วิชาราช
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางกัลยาณี วิชาราช
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางวัลญา ขุนหเกษม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางวัลญา ขุนหเกษม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางลลิตา เรือนทิพย์
ผช.จพง.ธุรการ
นางลลิตา เรือนทิพย์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรวรรณ กุมไธสง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรวรรณ กุมไธสง
ผช.จพง.ธุรการ
นายกำพลศักดิ์ ฮั่วจั่น
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายกำพลศักดิ์ ฮั่วจั่น
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสงคราม คนสอน
คนสวน
นายสงคราม คนสอน
คนสวน
นายชยณัฎฐ์ อุรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชยณัฎฐ์ อุรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยนต์ คนสอน
พนักงานขับรถ
นายสุริยนต์ คนสอน
พนักงานขับรถ
account_box กองคลัง
นางสาวชรินรัตน์ เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชรินรัตน์ เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาภรณ์ สุขอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสุภาภรณ์ สุขอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นายยุทธศักดิ์ ไขแสง
นักวิชาการพัสดุ
นายยุทธศักดิ์ ไขแสง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวณัฐฉรียา มูลสาระ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐฉรียา มูลสาระ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุชาติ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสุชาติ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปิยวรรณ์ คนบุญ
ผช.นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปิยวรรณ์ คนบุญ
ผช.นักวิชาการพัสดุ
นางนิติดา ทับสมบัติ
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิติดา ทับสมบัติ
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสรัญญา ศรีละ
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสรัญญา ศรีละ
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการช่าง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายเกรียงไกร วงษ์พันธ์
นายช่างไฟฟ้า
นายเกรียงไกร วงษ์พันธ์
นายช่างไฟฟ้า
นายปริญญา เลพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปริญญา เลพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววีระญา ฮั่วจั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววีระญา ฮั่วจั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษาจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิสิทธิ์ วงษาจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษาฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางอติกานต์ น้อยนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวปรินทร เสนไสย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปรินทร เสนไสย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเบญจมาศ ภูมีศรี
ครู
นางเบญจมาศ ภูมีศรี
ครู
นางสายธาร สาเกตุ
ครู
นางสายธาร สาเกตุ
ครู
นางมณีรัตน์ แก้วพินิจ
ครู
นางมณีรัตน์ แก้วพินิจ
ครู
นางละออง สุรพล
ครู
นางละออง สุรพล
ครู
นางฐิติยา ทองหอม
ครู
นางฐิติยา ทองหอม
ครู
นางวิลาวัลย์ นามลา
ครู
นางวิลาวัลย์ นามลา
ครู
นางคำดี ศรีสมวงค์
ครู
นางคำดี ศรีสมวงค์
ครู
นางสุคนธ์ นาสมฝัน
ครู
นางสุคนธ์ นาสมฝัน
ครู
นางยุวรี สังวาลคำ
ครู
นางยุวรี สังวาลคำ
ครู
นางมาลัย วงคำคูณ
ครู
นางมาลัย วงคำคูณ
ครู
นางเพ็ญพักตร์ นาสินสร้อย
ครู
นางเพ็ญพักตร์ นาสินสร้อย
ครู
นางศิริพร ขอนสัก
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริพร ขอนสัก
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนีย์ ศรีไว
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนีย์ ศรีไว
ผู้ดูแลเด็ก
นางศศิวิมล นามจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศศิวิมล นามจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม นาสมฝัน
ผู้ดูแลเด็ก
นายอุดม นาสมฝัน
ผู้ดูแลเด็ก
นายพิริยะ ทิมิลกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นายพิริยะ ทิมิลกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา โนนทิง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา โนนทิง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
นางกฤษณา ตัวเสาร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
นางศิริญญา กอนศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางศิริญญา กอนศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น