องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางสาวบุญบูชา ศรีโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวประภาภรณ์ ชุติรัตน์อำไพ
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกโชคชัย โชคค้า
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอัควีน์ บุตรโคตร
นักทรัพยากรบุคคล
สิบโทพินิจ ภักดีนวน
นักวิชาการเกษตร
นายนิรุตติ สมคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางกัลยาณี วิชาราช
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางวัลญา ขุนหเกษม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางลลิตา เรือนทิพย์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรวรรณ กุมไธสง
ผช.จพง.ธุรการ
นายกำพลศักดิ์ ฮั่วจั่น
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายชยณัฎฐ์ อุรัญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยนต์ คนสอน
พนักงานขับรถ
นางสาวจิรวดี ทรงภักดี
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษณะ ฤทธิมาร
จ้างเหมาบริการ
โทร : 093-1026062