messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นางประนอม หล้าหมอก
นายก อบต.โคกกลาง
โทร : 081-1836958
นายบุญโฮม คณะวาปี
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : 087-8601309
นายประสพ สาเกตุ
รองนายก อบต.โคกกลาง
โทร : 098-6602142
นางอัมรา กองแก้ว
เลขานุการนายก อบต.โคกกลาง
โทร : 083-3397560