องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายประกิจ ปิยะศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นายเกรียงไกร วงษ์พันธ์
นายช่างไฟฟ้า
นายปริญญา เลพล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววีระญา ฮั่วจั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษาจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า