messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายพวง หูตาชัย
ประธานสภาฯ
โทร : 085-6596730
นายไพรัช ลุนทุ่ง
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-0508645
นางสาวอรทัย สีทาแก
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-5744969
นางสาวอัจฉราภรณ์ โนราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-2885736
นายสุภีย์ พิลาชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 093-5156326
นายลิขิต ชุ่มอภัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 080-7205279
นายยุทธศักดิ์ จันทะศีใส
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 093-3767866
นายพูลทวี นามจันดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 088-7477935
นายวิวัฒน์ ใบอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : -
นายปรีชา โนนทิง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 093-218-1344
นายจิโย อ่อนธรรมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 098-5970308
นายสมยศ แก้วจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 063-9326561
นางสาวยุพิน ต้นกันยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0872199822