องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
account_box กองคลัง
นางสาวชรินรัตน์ เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชรินรัตน์ เวชภัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาภรณ์ สุขอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสุภาภรณ์ สุขอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นายยุทธศักดิ์ ไขแสง
นักวิชาการพัสดุ
นายยุทธศักดิ์ ไขแสง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวณัฐฉรียา มูลสาระ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐฉรียา มูลสาระ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุชาติ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสุชาติ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปิยวรรณ์ คนบุญ
ผช.นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปิยวรรณ์ คนบุญ
ผช.นักวิชาการพัสดุ
นางนิติดา ทับสมบัติ
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิติดา ทับสมบัติ
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสรัญญา ศรีละ
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสรัญญา ศรีละ
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น