องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf กฎระเบียบกระทรวง
insert_drive_file พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file 10 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file 9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file 8 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file 7 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file 6 พระราชบัญญติคุ้มครองเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file 4 ระเบียบ กท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ.๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file 3 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file 1 พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๒๕๓๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1