องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมรับฟังปัญหาและร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามโครงการ อบต.พบประชาชน รับฟังปัญหาร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังและร่วมจัดทำแผนในครั้งนี้ ทั้ง 13 หมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงาน เช่น งานด้านการจัดเก็บภาษี,งานด้านการขอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง,งานด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,งานด้านงานป้องกันฯ,และงานด้านการศึกษา
ผู้โพส : admin