องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๓,๕,๖,๘,๙,๑๑ ขนาด บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม/ถุง จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอัมพร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ โดยการรื้อถอนแผ่นฝ้ายิบชั่มที่ชำรุดเสียหายพร้อมติดตั้งแผ่นยิบชั่มใหม่ ขนาด ๓.๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง บ้านหนองแสง หมู่ ๘ โดยการรื้อถอนแผ่นฝ้ายิบชั่มที่ชำรุดเสียหายพร้อมติดตั้งแผ่นยิบชั่มใหม่ ขนาด ๙๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ฝั่งทิศตะวันตกของตำบลโคกกลาง บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ ,บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ ,บ้านหนองแสง หมู่ ๘ ,บ้านหินลาด หมู่ ๙ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ฝั่งทิศตะวันออกของตำบลโคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑,๑๐,๑๓ ,บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ ,บ้านม่วงดง หมู่ ๔ และบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการ ( กองคลัง ) ดังนี้ โทเนอร์ TN-๒๔๘๐ Brother จำนวน ๓ กล่อง , โทเนอร์ ๘๕A จำนวน ๔ กล่อง และ หมึกน้ำ HP Smart tank ๖๑๕ C/M/Y/K จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม/ถุง จำนวน ๔๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแสง หมู่ ๘ สายทางบ้านหนองแสง ถึงลานมัน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ เส้นบ้านคำเต้าแก้วถึงเสาเล้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู (เก่า) หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๗๒๕ อุดรธานี เนื่องจากรถยนต์มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเบรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อหินคลุกเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นโคกกลางไปถนนมิตรภาพ ที่ชำรุดเสียหาย ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ พ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ ข้างละ ๑ เมตร รวมกว้าง ๒ เมตร ยาวรวม ๑๓๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๓๕๖๐ อุดรธานี เนื่องจากเครื่องยนต์เกิดความชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ปกติจึงต้องทำการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างทำป้ายอักษรพาสวูดราวเหล็ก กองช่าง ขนาด ๑๐๐ x ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชืื่ออะคิลิกตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนาว บ่อขยะสาธารณะบ้านม่วงดง - หนองม่วง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารน้ำแร่บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแร่และเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ ข้างละ ๑ เมตร รวมกว้าง ๒ เมตร ยาวรวม ๑๓๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างทำป้ายประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เพื่อใช้ในการประชุมสภา อบต.โคกกลาง สมัญสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างทำป้ายอักษรพาสวูดราวเหล็ก ขนาด ๕๗๐ x ๒๓๐ เซนติเมตร (ตกแต่งสวนหย่อม) จำนวน ๑ ป้าย,ป้ายอักษรพาสวูดราวเหล็ก ขนาด ๓๐๐ x ๒๔ เซนติเมตร (ป้ายหน้าอาคารห้องป้องกันฯ) จำนวน ๑ ป้าย,ป้ายอักษรพาสวูดราวเหล็ก ขนาด ๘๐ x ๒๕ เซนติเมตร (ป้ายหน้าสำนักปลัด) จำนวน ๑ ป้าย และสติ๊กเกอร์พิมพ์ติดกระจก จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างทำป้ายอักษรพาสวูดราวเหล็กหน้าห้องกองสวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ขนาด ๒๐๐ x ๓๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างกำแพงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันศิลาอาสน์ หมู่ ๙ ขนาดสูง ๑.๖๐ เมตร ขนาดยาว ๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำราญ หมู่ ๑ ฃนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา .10 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมวุฒิฑาราม หมู่ ๓ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารสถานที่รับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยอัมพร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกลาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างทำป้ายอะคิลิกอักษรพาสวูดหน้าห้องกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขนาด ๘๐ x ๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบและติดตั้งราวสแตนเลส บริเวณหน้าต่าง ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ผืน,ธงเหลือง วปร ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืน,ธงฟ้า สก ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืนและธงชาติ ขนาด ๑๒๐x๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ผืน เพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ เลขทะเบียน นข ๓๕๖๓ อุดรธานี เนื่องจากรถยนต์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ถ่ายเอกสาร จำนวน ๗,๑๕๐ แผ่นๆละ ๐๘๕ บาท และเข้าเล่ม จำนวน ๒๕ เล่มๆละ ๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างทำตรายางสำนักงาน (สำนักปลัด) ดังนี้ ตรายางหมึกในตัว (เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน) จำนวน ๑ อัน และ ตรายางหมึกในตัว จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานราชการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะอะคิลิก และป้ายแขวนติดผนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ Toner TN ๑๐๐๐ เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์คู่กรณีภายนอก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้ไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์คู่กรณีเกิดความเสียหายจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมให้รถยนต์คู่กรณีสามารถใช้งานได้ปกติ หมายเลขทะเบียน กค ๙๕๑๘ หนองคาย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เลขทะเบียน กว ๕๒๕๑ อุดรธานี โดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรองเครื่อง + โอริ่่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอด เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๖๒ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๐๔๕ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๒๗๒๕ อุดรธานี เพื่อให้กลับใช้งานได้และมีสภาพเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์คู่กรณีภายนอก จำนวน ๑ คัน เพื่อซ่อมแซมรถคู่กรณีให้กลับมาใช้งานได้และมีสภาพเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ Muttifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในงานราชการ (ตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
1 - 50 (ทั้งหมด 384 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8