องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อหมึก Toner TN ๑๐๐๐ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเรียน แบบแยกส่วน(แบบติดผนัง) ศูนย์พัฒนาเด็กวัดชัยอัมพร ,วัดศรีสำราญ ,วัดอุดมวุฒิฑาราม ตามรายละเอียดแนบท้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อสารส้มใสแบบก้อน เพื่อใช้ในกิจการประปา (บรรจุถุง ๒๐๐ ถุงๆละ ๓๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมตู้เย็น TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓ - ๕๘ - ๐๐๐๒ เนื่องจากตู้เย็นไม่ทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอใช้เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๓๕๖๐ อุดรธานี โดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และน้ำยาฟรีปั๊ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างทำป้ายขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ขนาด ๒๔๐ x ๔๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเปลี่ยนทรายกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ เนื่องจากถังเก็บน้ำดิบเกิดตะกอนจำนวนมากทำให้น้ำดิบที่จะผลิตน้ำประปาเกิดกลิ่นเหม็นและไม่มีคุณภาพ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ สายหน้าบ้านนายทองสุริยะ อันทะปัญญา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ สายหน้าบ้านนายทองสุริยะ อันทะปัญญา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ สายบ้านนางทองสี วังแพน ถึงบ้านนายธีระพงษ์ บุตรฉิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาดโตน หมู่ ๖ สายทิศใต้บ้าน จากบ้านนายสายันต์ ศรีสงค์ ถึงสามแยกไปบ้านหนองแสง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองแสง หมู่ ๘ และบ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ สายทางสามแยกข้างโรงเรียน ถึงหน้าลานมัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU เพื่อใช้ในการติดตั้งห้องประชุมองค์การบริิหารส่วนตำบลโคกกลาง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ - บ้านม่วงดง หมู่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับเกรดเรียบตลอดสายทางถนนลูกรังฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโคกกลาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๐๔๙ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ เปลี่ยน DDR๔ ๘ GB ๓,๒๐๐ จำนวน ๑ ตัว และเปลี่ยน SSD ๕๑๒ GB จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอโนนสะอาด) ดังนี้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ ๑๐ จำนวน ๒ เครื่อง และเปลี่ยน SSD ๑๒๘ GB จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อชุดแต่งกายพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโคกกลาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในงานราชการ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างวางท่อระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ เนื่องจากระบบประปาเดิมเกิดความชำรุดบกพร่องทำให้ใช้น้ำไม่ได้จึงต้องวางระบบท่อใหม่สำหรับใช้งานของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อSSD ๒๔๐ GB เพื่อใช้ในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๒ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๒ โดยการเปลี่ยน SSD ๒๔๐ GB จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed เช่าพื้นที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์งานสารบรรณ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารต่างๆ (e-book) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ เลขทะเบียน นข ๓๕๖๓ อุดรธานี เนื่องจากรถยนต์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติประกอบกับถึงระยะเวลาบำรุงรักษาซ่อมแซม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๓๕๖๐ อุดรธานี เนื่องจากเครื่องยนต์เกิดความชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ปกติจึงต้องทำการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เลขทะเบียน กฉ ๒๗๒๕ อุดรธานี ยี่ห้อ FORD RANGER เนื่องจากชำรุดบกพร่องมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างพร้อมกับถึงระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอัมพร โดยการเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนเนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ และบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านม่วงดง หมู่ ๔ และบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐,๑๓ จำนวน ๖ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ และบ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ จำนวน ๙ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโตน หมู่ ๖ และบ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๕ จำนวน ๑๑ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
1 - 50 (ทั้งหมด 480 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10